ទឹកភ្នែក ១៩៤៩ តំណក់ ក្រោមរបបនឹមដែកយួន

(មេពាក្យ ៧)

ទឹក     ភ្នែកហូរហៀរជាជលសា
ភ្នែក    ងឹតអន្ធការមុនពេលខ្វាក់
មួយ   សែនកោដិទុក្ខសោកអួលអាក់
ពាន់    គុកច្រវាក់អន្ទាក់យួន ។
ប្រាំ     ទសវត្សរ៍ស្លាប់មុនមរណា
បួន    មិថុនា ឆ្នាំ សែប្រាំបួន (០៤/០៦ /១៩៤៩ )
រយ     ពាន់ករណីខ្មែរស្លាប់ខ្លួន
សែសិប ប្រាំបួនយួនប្លន់ដី ។
ប្រាំ      សែនជីវិតស្លាប់មុនកើត
បួន    លានកំណើតស្លាប់ក្នុងផ្ទៃ
តំណក់ ឈាមស្រោចជោកធរណី
ក្រោម   ការប្រល័យនៃជាតិយួន ។
របប   យួនផ្លាស់ច្រើនតំណ
នឹម    សង្កត់ ក ខ្មែរស្លាប់ផ្ទួន
ដែក    ស្ពាន់លត់ដំគ្រាំគ្រាខ្លួន
យួន    គឺជាយួន ខ្មែរអើយចាំ ៕៚

khmer-krom-4-6-1949
រូបត្លុកបង្ហាញពីនាយដ្ឋមន្ត្រីបារាំង វ៉ាំងសង់ អារិយ៉ូល ប្រគល់ដែនដីកម្ពុជាក្រោម (កូស័ងស៊ីន) ប្រធានរដ្ឋយួន បាវ ដាយ កាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៤៩ ។ រូបថត៖ សឺង ខាន់ 

Leave a Reply