មនុស្សជោគជ័យ និង មនុស្សបរាជ័យ

ការទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតគឺជាការលំបាក ។ វាតម្រូវឱ្យមានការអនុវត្ត ឬ ការប្រតិបត្តិខ្លួន ទៅតាមគោលការណ៍ ជាច្រើន ដូចជា ត្រូវឆន្ទៈរឹងមាំ និងការអត់ធ្មត់ តស៊ូជាដើម ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាក្ដី រីករាយនោះ គឺការធ្វើឱ្យក្តីប្រាថ្នា របស់អ្នក ក្លាយជាការពិត!

ថ្ងៃនេះ យើងសូមផ្តល់ជូននូវឱកាសមួយដល់លោកអ្នកដើម្បីបានឃើញថា ហេតុអ្វីបានជាមនុស្ស មួយចំនួនទទួលបានជោគ ជ័យ ខណៈដែលអ្នកផ្សេងទៀតបានបរាជ័យ នៅក្នុងជីវិត ។

readradiatelivelikeknowinformationgoalsforgive-and-hold-drudgesfallblame-and-responsibility1-susess-full

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s