វីដេអូទេសនា

  1. ហេតុ ៥ យ៉ាងដែលខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោម ធ្វើកឋិនទាន
  2. Steve Jobes “មនុស្សគប្បីធ្វើអំពើល្អឲ្យហើយនៅថ្ងៃនេះ
  3. Dalai Lama “ទុក្ខជាគ្រូនាំផ្លូវទៅរកសុខ”
  4. ប្រវត្តិ Hachiko សត្វសុនខ ដែលដឹងគុណ និង ស្មោះត្រង់ចំពោះម្ចាស់
  5. សរសើរ និង និន្ទា
  6. សាមញ្ញលក្ខណ៍ ទាំង ៣
  7. បិយេហិ វិប្បយោគោ ទុក្ខោ
  8. អត្ថន័យពាក្យ “ញាតិ ៧ សន្ដាន”
  9. សំខាន់នៅលើចិត្ត
  10. ការចូលវស្សា