លោក ត្រាំ បេ​ អតីត​អនុប្រធាន​ធនាគា​ឯកជន​ ​Sacombank ធ្វើគារវកិច្ចក្នុងពិធីសាសនា ជាមួយមន្រ្តីសង្ឃ ខេត្តព្រះត្រពាំង នាពេលកន្លងមក ។

លោក ត្រាំ បេ​ អតីត​អនុប្រធាន​ធនាគា​ឯកជន​ ​Sacombank ធ្វើគារវកិច្ចក្នុងពិធីសាសនា ជាមួយមន្រ្តីសង្ឃ ខេត្តព្រះត្រពាំង នាពេលកន្លងមក ។

Leave a Reply