អត្ថបទសិក្សា

ខាងក្រោមជាអត្ថបទដែលខ្ញុំបានសរសេរ ហើយបានចុះផ្សាយនៅលើកាសែត “ព្រៃនគរ” ជាកាសែតមួយ ដែលបានបោះពុម្ពប្រចាំសប្ដាហ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា  គេហទំព័រ សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ និង វិទ្យុសំឡេង កម្ពុជាក្រោម ជាដើម ។ អត្ថបទទាំងនោះទាក់ទងនឹងរឿងកម្ពុជាក្រោម រួមមាន ភូមិសាស្ត្រ  ប្រវត្តិសាស្ត្រ ទស្សនៈសង្គម និងព័ត៌មាន ជាដើម ។

  • ភូមិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រោម៖

វិមាននរោត្តម
កោះត្រឡាច
ទីក្រុងព្រៃនគរ
ខេត្តព្រះត្រពាំង

  • វប្បធម៌៖

តើខ្មែរក្រោមទទួលឥទ្ធិពលពីភាសាយួន ទាំងស្រុងមែនឬ?
ខ្មែរជាជនជាតិមួយ ងាយត្រូវវប្បធម៌បរទេសពង្វឹក?

  • នរណាខ្លះនៅកម្ពុជាក្រោម៖

កកកកក

Leave a Reply